ANSÖKNINGSDIREKTIV

Ansökan om lägenhet i DGH sker genom att ställa sig i DGH:s bostadskö. I ansökningsformuläret skall bl.a. anges DEN ÖNSKADE BOSTADENS STORLEK (etta, dubblett eller trea) och TIDPUNKTEN, då den sökande önskar flytta in i DGH (snarast möjligt, inom 1-2 år eller senare).

Ansökningarna bokförs enligt inlämningsdag och uppgifterna i ansökningarna granskas och uppdateras med några års mellanrum. Föreningens ledning har rätt att tillämpa behovsprövning.

Villkor nr 1: DÅ EN PENSIONÄR FLYTTAR IN I DGH bör hon/han ha fyllt 60 år. Ansökan kan lämnas in långt före denna ålder.

Villkor nr 2: Den sökande BÖR BO STADIGVARANDE I TAMMERFORS MED OMNEJD. Föreningens styrelse har rätt att frångå ålders- och hemkommunskraven om särskilda skäl föreligger.

Villkor nr 3: Den sökande bör KLARA SINA DAGLIGA BESTYR PÅ EGEN HAND. Innan den sökande blir godkänd som pensionär bör hon/han genomgå en undersökning av hälsotillståndet av en av DGH utsedd läkare, som bedömer om den sökande reder sig självständigt såväl fysiskt som psykiskt. Senare kan pensionären givetvis med stigande ålder skaffa utomstående hjälp för de dagliga bestyren.

För pensionärer finns inga begränsningar gällande inkomster eller förmögenhet eftersom DGH inte har avtal med kommunen om köpavtal. DGH är absolut självständig i sin verksamhet. I DGH bestäms inte boendekostnaderna enligt inkomstnivå och förordningar, utan för varje lägenhet uppbärs en kvadratmeterhyra som allmänt betraktas som förmånlig. När en sökande godkänts som pensionär undertecknar hon/han hyreskontraktet. Samtidigt godkänner pensionären DGH:s boende- och verksamhetsprinciper.

Föreningens verksamhetsledare ger närmare instruktioner gällande ansökan till DGH. Ansökan inlämnas personligen till verksamhetsledare.

Ett ansökningsformulär i pdf-form kan framtas genom att klicka på ansökan